Giỏ hàng

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh: “Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ?” Một người nói: “Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ”. Người khác nói: “Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất”. Kẻ khác lại nói: “Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất”.

Đáp án huấn luyện viên đưa ra là: “Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia”.

Bài học rút ra: Hóa ra phương pháp để đạt mục đích trong cuộc sống thật đơn giản, cứ tuần tự, từng bước, đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10.

(Sưu tầm)

Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh: “Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ?” Một người nói: “Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ”. Người khác nói: “Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất”. Kẻ khác lại nói: “Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất”.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top