Giỏ hàng

Muốn Làm Những Việc Lớn Trước Hết Hãy Làm Những Việc Nhỏ

Có lần, một sinh viên nói với nhà khoa học và triết học Blaise Pascal: "Nếu cháu được tài giỏi như chú, cháu sẽ trở thành người tốt hơn"

Pascal trả lời: "Điều đầu tiên là cháu hãy trở thành một người tốt hơn, rồi cháu sẽ được tài giỏi như chú."

Tất cả mọi tài năng được tôn vinh trên thế giới đều là những người biết cho đi nhiều hơn nhận.

Muốn làm những việc lớn, hãy làm tốt những việc nhỏ cái đã.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top